Thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 34/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh phu ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc CHXHCN Viet Nam
Số ký hiệu văn bản Số: 43/2015/TT-BQP
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 34/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh phu ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc CHXHCN Viet Nam
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong%20tu%20so%20143_2015_Huong%20dan%20thuc%20hien%20Nghi%20dinh%20so%2034-2014%20ve%20Quy%20che%20cua%20khau%20bien%20gioi%20dat%20lien.doc
Văn bản mới