Thong tu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 112/2014/NĐ-CP ngay 21/11/2014 cua chinh phu ve quy dinh quan ly cua khau bien gioi dat lien
Số ký hiệu văn bản Số: 09/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Thong tu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 112/2014/NĐ-CP ngay 21/11/2014 cua chinh phu ve quy dinh quan ly cua khau bien gioi dat lien
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong%20tu%20so%2009_2016-BQP_Huong%20dan%20Nghi%20dinh%20so%20112%20ve%20Quan%20ly%20cua%20khau%20bien%20gioi%20dat%20lien.doc
Văn bản mới