Hướng dẫn thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

I. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quôc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

          1. Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho Sở Ngoại vụ. Thời hạn ít nhất là 40 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

          - Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định nội dung văn bản xin ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Công an, các cơ quan, địa phương liên quan. Các cơ quan, địa phương liên quan trả lời trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến.

          - Bước 3: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan, Sở Ngoại vụ tổng hợp, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

           - Bước 4: Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản cho đơn vị, tổ chức đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan.

          2. Cách thức thực hiện

          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở  Ngoại vụ

          - Thông qua hệ thống bưu chính

          - Trực tuyến

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

          3.1. Thành phần hồ sơ:

          - Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

          - Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/200/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

          - Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy quy định pháp luật khác có yêu cầu.

          - Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: không có

          5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức nước ngoài.

          6. Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời đơn vị tổ chức về việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          7. Lệ phí: Không có.

          8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          9. Cơ sở pháp lý: Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

         

II. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

          1. Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho Sở Ngoại vụ. Thời hạn ít nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

          - Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản xin ý kiến các  các cơ quan, địa phương liên quan. Các cơ quan, địa phương liên quan trả lời trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến.

          - Bước 3: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản  các cơ quan, địa phương liên quan, Sở Ngoại vụ tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

           - Bước 4: Sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản cho đơn vị, tổ chức đồng gửi cho các cơ quan, địa phương liên quan (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          2. Cách thức thực hiện

          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở  Ngoại vụ

          - Thông qua hệ thống bưu chính

          - Trực tuyến

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

          3.1. Thành phần hồ sơ:

          - Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

          - Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/200/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

          - Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy quy định pháp luật khác có yêu cầu.

          - Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: không có

          5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức nước ngoài.

          6. Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời đơn vị tổ chức về việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          7. Lệ phí: Không có.

          8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế không các trường hợp được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          9. Cơ sở pháp lý: Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

 

III. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

1. Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin chủ trương để đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho Sở Ngoại vụ.

          - Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định nội dung văn bản xin ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Công an, các cơ quan, địa phương liên quan. Các cơ quan, địa phương liên quan trả lời trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến.

          - Bước 3: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan, Sở Ngoại vụ tổng hợp, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh  trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

           - Bước 4: Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản cho đơn vị, tổ chức đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan.

          2. Cách thức thực hiện

          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở  Ngoại vụ

          - Thông qua hệ thống bưu chính

          - Trực tuyến

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

          3.1. Thành phần hồ sơ: Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế , trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí.

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: không có

          5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức nước ngoài.

          6. Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời đơn vị tổ chức về việc cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          7. Lệ phí: Không có.

          8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          9. Cơ sở pháp lý: Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Lưu ý:

+ Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải là quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị,hội thảo quốc tế.

          + Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

 

IV. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

          1. Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho Sở Ngoại vụ.

          - Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản xin ý kiến các  các cơ quan, địa phương liên quan. Các cơ quan, địa phương liên quan trả lời trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến.

          - Bước 3: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản  các cơ quan, địa phương liên quan, Sở Ngoại vụ tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

           - Bước 4: Sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản cho đơn vị, tổ chức đồng gửi cho các cơ quan, địa phương liên quan (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          2. Cách thức thực hiện

          - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở  Ngoại vụ

          - Thông qua hệ thống bưu chính

          - Trực tuyến

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

          3.1. Thành phần hồ sơ: Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế , trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí.

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: không có

          5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức nước ngoài.

          6. Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời đơn vị tổ chức về việc cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kể cả trường hợp đồng ý hoặc không đồng ý).

          7. Lệ phí: Không có.

          8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế không các trường hợp được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

          - Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          9. Cơ sở pháp lý: Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Lưu ý:

+ Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải là quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị,hội thảo quốc tế.

          + Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

 

TÊN CƠ QUAN/

TỔ CHỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……

 

Địa điểm, ngày….. tháng….. năm ….

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về…

 

 

 


Kính gửi:………………………………

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Bối cảnh, lý do tổ chức

2. Mục đích, dự kiến kết quả

3. Danh nghĩa tổ chức

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo

2. Địa điểm tham quan (khảo sát) nếu có

3. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)

4. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự : số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài.

5. Thông tin về báo cáo viên/ diễn giả nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………...

- Lưu: …..

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/

TỔ CHỨC

(Chữ ký, đóng dấu)

 

 

Họ và tên

 

 


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 1,997
  • Tất cả: 178,525
Đăng nhập