Đường dây nóng: 022 3850 384
TIN XEM NHIỀU
VIDEO - CLIP
Không có video - Upload lại link
LIÊN KẾT WEBSITE
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 7210/HD-BQP 13/8/2015 Huong dan thuc hien Chi thi so: 01/CT-TTg ve viec to chuc phong trao toan dan tham gia bao ve chu quyen lanh tho an ninh bien gioi quoc gia trong tinh hinh moi
Chi tiết
613/QĐ-UBND 25/3/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
105/2015/NQ-HĐND 15/1/2015 Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La
Chi tiết
1135/QĐ-UBND 27/4/2009 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
Chi tiết
Số: 43/2015/TT-BQP 28/5/2015 Thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 34/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh phu ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc CHXHCN Viet Nam
Chi tiết
918/QĐ-UBND 06/5/2015 QĐ Ban hành KH triển khai t/h Điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trê
Chi tiết
Số: 34/2014/NĐ-CP 29/4/2014 Nghi dinh ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
Chi tiết
01/03/1990 Hiep dinh ve quy che bien gioi quoc gia giua Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam va Cong hoa dan chu nhan dan Lao
Chi tiết
112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghi dinh quy dinh ve quan ly cua khau bien gioi dat lien
Chi tiết
01/CT-TTg 09/1/2015 Chi thi so: 01/CT-TTg ve viec to chuc phong trao toan dan tham gia bao ve chu quyen lanh tho an ninh bien gioi quoc gia trong tinh hinh moi
Chi tiết
31/8/1997 Nghi dinh thu sua doi va bo sung ve quy che bien gioi quoc gia giua nuoc CHXHCN Viet Nam va nuoc CHDCND Lao ky ngay 01/3/1990
Chi tiết
Số: 09/2016/TT-BQP 03/02/2016 Thong tu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 112/2014/NĐ-CP ngay 21/11/2014 cua chinh phu ve quy dinh quan ly cua khau bien gioi dat lien
Chi tiết
17/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân
Chi tiết
18/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
Chi tiết
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
ALBUM ẢNH
THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:1
Hôm qua:5
Trong Tháng:267
Tổng số: 96317