Đường dây nóng: 022 3850 384
TIN XEM NHIỀU
VIDEO - CLIP
Không có video - Upload lại link
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Cập nhật: 09:30:27 22 / 12 / 2017
Lượt xem: 270
Hội nghị đã bàn và quyết định Phương hướng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đóng góp ý kiến vào Đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã bàn và quyết định Phương hướng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đóng góp ý kiến vào Đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, bên cạnh đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn trong quá trình lãnh đạo đất nước. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan  hệ gắn bó hữu cơ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn khẳng định và chỉ đạo chặt chẽ công tác tăng cường sức mạnh quốc phòng – an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

          Phát triển những quan điểm về quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong các Đại hội trước, đặc biệt là để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã ra Nghị quyết Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          Hội nghị chỉ rõ những biến động sâu sắc của cục diện thế giới và những thay đổi cơ bản của cục diện Đông Nam Á từ năm 1991 đến đầu thế kỷ XXI. Hội nghị khẳng định: Tình hình thế giới và khu vực đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa tạo ra nhiều thuận lợi mới rất quan trọng, đồng thời cũng gây ra những khó khăn, thách thức nghiêm trọng đối với nước ta.

          Cùng với việc đánh giá tình hình thế giới và khu vực tác động đến nước ta, Hội nghị đã phân tích tình hình trong nước và kết quả thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị nêu rõ những thành tựu cơ bản về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong hơn 10 năm, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên các phương diện: về sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; về công tác lý luận và giáo dục chính trị, tư tưởng; về kinh tế - xã hội; về quốc phòng – an ninh; về đối ngoại.

          Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị đã dự báo tình hình quốc tế và khu vực Đông Nam Á là: Trong thời gian tới, tình hình quốc tế sẽ diễn biến phức tạp hơn, "tuy vậy, những diễn biến phức tạp đó chưa làm đảo lộn những chiều hướng đã diễn ra sau khi chủ nghĩa xã hội bị sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại"1. Khu vực Đông Nam Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Hội nghị khẳng định: Với những thuận lợi và thách thức, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào khả năng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình thế.

          Hội nghị nêu rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Về mục tiêu, Hội nghị xác định mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay: “Một là, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”2.

          Về các quan điểm, Hội nghị nêu lên 6 quan điểm chỉ đạo, đó là: giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi ở bên ngoài; chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi.

          Hội nghị xác định ba phương châm cần phải nắm vững trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc:

          - Kiên định các nguyên tắc chiến lược, đi đôi với sự vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế, cô lập, phân hoá các phần tử chống đối.

          - Đối với nội bộ, lấy việc phát huy dân chủ, giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh các sai phạm. Đối với các thế lực chống đối ở trong nước, cần phân hoá, cô lập và xử lý nghiêm minh.

          - Thường xuyên đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi mầm mống gây mất an ninh, không để bị động, bất ngờ.

          Để đạt được mục tiêu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết nhấn mạnh cần phải thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cơ bản:

          Một là, giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Hai là, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ.

          Ba là, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

          Bốn là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với việc tăng cường trật tự kỷ cương, chú trọng giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

          Năm là, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

          Sáu là, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế ưu tiên phát triển hợp tác với các nước láng giềng, chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn.

          Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đã được vạch ra, Nghị quyết đề ra một số giải pháp cơ bản tập trung trên các phương diện:

          Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tiếp tục đi sâu, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành khoá VIII và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá IX; đưa phê bình và tự phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

          Về tư tưởng – văn hoá: thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận - thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới công tác chính trị - tư tưởng sát hợp với từng tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường tính chủ động, tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta trước chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ.

          Về kinh tế -xã hội: gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh về tài chính - tiền tệ; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng có chọn lọc một số công trình, một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng, có hiệu quả, bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội; xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng trọng điểm; chú trọng phát triển khoa học - công nghệ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

          Về quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, đối ngoại: thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang; tăng cường công tác bảo vệ bí mật an ninh quốc gia; mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân; tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

          Về quốc phòng, an ninh: tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp, các ngành; củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung xây dựng lực lượng quân đội và công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

          Về đối ngoại: tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng; thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc, các tổ chức quốc tế và khu vực, các Đảng Cộng sản, công nhân cánh tả...; dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại; gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động đối ngoại của Nhà nước và nhân dân.

          Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp. Những vấn đề đặt ra trong chương trình Hội nghị đều có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời sự trước mắt vừa có tầm chiến lược lâu dài, đặc biệt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, việc đưa Nghị quyết Hội nghị vào thực thi trong đời sống xã hội sẽ góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tin khác:
Các tin liên quan:
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
ALBUM ẢNH
THỐNG KÊ
Đang truy cập:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số: