Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
113/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Lượt xem: 399
Tải về 9
Số: 43/2015/TT-BQP 27/04/2017 Thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 34/2014/ND-CP ngay 29/4/2014 cua Chinh phu ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc CHXHCN Viet Nam
Lượt xem: 685
Tải về 4
112/2014/NĐ-CP 27/04/2017 Nghi dinh quy dinh ve quan ly cua khau bien gioi dat lien
Lượt xem: 772
Tải về 7
Số: 09/2016/TT-BQP 27/04/2017 Thong tu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 112/2014/NĐ-CP ngay 21/11/2014 cua chinh phu ve quy dinh quan ly cua khau bien gioi dat lien
Lượt xem: 706
Tải về 2
Số: 7210/HD-BQP 27/04/2017 Huong dan thuc hien Chi thi so: 01/CT-TTg ve viec to chuc phong trao toan dan tham gia bao ve chu quyen lanh tho an ninh bien gioi quoc gia trong tinh hinh moi
Lượt xem: 506
Tải về 9
01/CT-TTg 27/04/2017 Chi thi so: 01/CT-TTg ve viec to chuc phong trao toan dan tham gia bao ve chu quyen lanh tho an ninh bien gioi quoc gia trong tinh hinh moi
Lượt xem: 431
Tải về 1
Số: 34/2014/NĐ-CP 27/04/2017 Nghi dinh ve quy che khu vuc bien gioi dat lien nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
Lượt xem: 495
Tải về 1
687/QĐ-UBND 15/03/2016 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016
Lượt xem: 453
Tải về 8
50/KH-UBND 29/02/2016 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Lượt xem: 421
Tải về 2
18/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
Lượt xem: 531
Tải về 0
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 1,899
  • Tất cả: 178,427
Đăng nhập